Menu

ערר על החלטת ועדה רפואית בביטוח הלאומי

איך מגישים ערר על החלטת ועדה רפואית בביטוח הלאומי? – אתר טיפול בי

במקרים בהם יש צורך לבחון מחדש את החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר על החלטתה. על פי תקנה 7(א) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) התשנ"ה – 1995 (להלן:" תקנות העררים") יש להגיש ערר, באמצעות סניף המוסד, בתוך 90 יום מהיום בו נמסרה לכם הודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות העררים, הדיון בערר יחל תוך 60 ימים מיום שנתקבלו במוסד הודעת הערר ונימוקיו.
לצורך כתיבת הערר יש לבקש מהמוסד לביטוח לאומי את פרוטוקול הועדה הרפואית, המהווה למעשה את הבסיס לערר, כי בו מופיעים הנימוקים שהובילו לשלילת או הפחתת הגמלה
 
ההליך עצמו:.
 
החובה להביא את הילד - בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות העררים, ועדת העררים תבדוק את הילד שבגינו הוגש הערר. הועדה רשאית, בהסכמת הוריו של הילד, לדון בערר על סמך מסמכים בלבד. יודגש, כי ההורים אינם יכולים לדרוש שהילד לא יהיה נוכח בבדיקה, אולם בהחלט ניתן לפנות אל ועדת הערר מראש ולבקש זאת.

 

ייצוג בועדה - הנכם רשאים להיות מיוצגים בועדה על ידי עורך דין וכן על ידי הרופא שטיפל בילד או רופא מומחה.

 

בדיקה מחודשת – הועדה רשאית, בהתאם לתקנה 10(1) לתקנות העררים, לדרוש שהילד ייבדק בידי מומחה נוסף, או כי מומחה נוסף יגיש לה חוות דעת על סמך מסמכים שהובאו בפניו.